Přejít k hlavnímu obsahu
Ženy v tvrdom finančnom svete. Áno, či nie?
O ženách a ich vyváženom postavení vo vedení spoločností už bolo v histórii napísané a povedané veľa. Nie vždy však spôsobom, ktorý by samotným ženám akokoľvek pomáhal. Faktom však zostáva, že i keď takmer žiadna agenda vedenia spoločností nezostala touto témou nedotknutá, musíme si na rovinu priznať, že na jej aktuálnosti sa stále veľa nezmenilo. Všetkým je jasné, že zmiešané pracovné kolektívy sú k prospechu veci. Podporujú ale túto tézu aj čísla?

Ženy ako traders

Na dealingových plochách investičných bánk by sme dnes veľa žien nenašli. Ich zastúpenie sa všeobecne pohybuje na úrovni zhruba 15 % a trend má skôr klesajúcu tendenciu. Hedgové fondy sú na tom ešte horšie, zastúpenie žien sa tu pohybuje len na úrovni 6-7 %. To je veľká škoda. Nedávne výskumy spoločnosti Financial Skills založenej bývalými dealermi Merill Lynch poukázali na skutočnosť, že ženy sú omnoho lepšie „traders“, než muži. Muži sú totiž podľa prieskumov ochotní oveľa viac riskovať, čo ale vo väčšine prípadov nevedie ku generovaniu vyšších ziskov.

Vo Financial Skills sa preto rozhodli svoje zistenie podporiť real-time simuláciou priamo v investičných bankách. Zamerali sa na začínajúcich dealerov, takzvaných internov. Výsledky 326 internov skombinovali s ich 400 predchodcami. Celkovo vykázali obchodné straty, to ale bol u začínajúcich dealerov očakávaný výsledok. Čo však potvrdzuje premisu o ženách ako lepších traderkách je fakt, že u ženskej časti účastníkov simulácie boli straty výrazne nižšie, než u mužov. Navyše, pravidlá tradingu boli v tejto simulácii jasne dané, mužom sa ich však darilo prekračovať výrazne častejšie ako ženám.


ZDROJ: EFINANCIALCAREERS.COM BY SARAH BUTCHER


ZDROJ: 
EFINANCIALCAREERS.COM BY SARAH BUTCHER

Spoločnosť Financial Skills sa domnieva, že týmto zistením zmení postoj bánk k oslovovaniu žien pre svoje dealingové plochy. Zistenia podobného typu by tak mohli mať za následok pozitívnu zmenu, s ktorou sa odškrtávanie kolónky ‘genderová diverzita’ zmení z politicky korektnej aktivity na opodstatnenú a biznisom vyžadovanú. 

Ženy a banky

Správanie mužov a žien sa odjakživa vyznačovalo odlišnými atribútmi. V kognitívnej psychológii bolo mnohokrát dokázané a zdokumentované, že existujú výrazné odlišnosti medzi pohlaviami  v oblasti spracovávania informácií, svedomitosti, konzervatívnosti, sebavedomí a tolerancii voči riziku. Tieto rozdiely sú následne reflektované v rozdielnom správaní mužov a žien vo vedení firiem. 

Americký úrad US Department of Treasury sa preto pred niekoľkými rokmi zaoberal pôsobením žien vo vedení bánk, zameral sa predovšetkým na obdobie finančnej krízy. Rolu žien skúmal prostredníctvom ukazovateľa kapitálovej primeranosti. Ukázalo sa, že banky, ktoré mali počas krízy vo svojom vedení ženy, sa dokázali postaviť na nohy oveľa rýchlejšie. Dôvodom bol najmä ich konzervatívnejší prístup voči riziku. 

Zopár faktov zo štúdie: Výsledky indikujú, že banky, ktoré majú post CEO obsadený ženou sú všeobecne viac konzervatívne a držia vyšší základný kapitál (equity). Pozitívna korelácia medzi ženskými CEO a kapitálovou primeranosťou je väčšia v malých bankách a menšia alebo žiadna vo väčších bankách. I napriek tomu, že štúdia nepreukázala vzťah medzi pohlavím a prípadným krachom banky, bolo dokázané, že v prípade ženského vedenia bola pravdepodobnosť krachu u menších bank takmer nulová. Budúcnosť ukáže, ako sa ženy vo vedení bánk osvedčia v pokrízovom období.

Ženy a finančný sektor všeobecne

Christine Lagarde, prvá ženská šéfka Medzinárodného menového fondu (IMF), sa mimo iné preslávila prehlásením, že finančná kríza by vyzerala inak, pokiaľ by Lehman Brothers boli Lehman Sisters. 

Som presvedčená, že ženy majú iný prístup k riziku. Väčšinou rozoberajú situáciu o niečo dlhšie, než aby vyvodili unáhlené závery. Nenavrhujem ale, že by sa kvôli tomu všetky vedúce posty mali odovzdať do rúk žien. Rozdiel do budúcnosti, najmä v prípade dealingových oddelení a na finančných trhoch všeobecne, by mal byť v celkovom prístupe k ženám. Súčasné štúdie uskutočnené pozorovateľmi finančných trhov dokazujú veľmi jasne, že spoločnosti, ktoré majú ženy vo svojich predstavenstvách a vrcholových manažmentoch, majú lepšie celkové výsledky, dosahujú vyššej ziskovosti a prinášajú svojim akcionárom vyššie výnosy.

V roku 2004 porovnávala jedna štúdia výkonnosť spoločnosti s najvyšším podielom žien vo vedení so spoločnosťou, kde boli ženy zastúpené minimálne. Porovnanie zahŕňalo ukazovatele ako návratnosť vlastného kapitálu, rentabilitu tržieb a návratnosť kapitálu investovaného behom štvorročného obdobia. Správa pripravená spoločnosťou Catalyst dokázala, že prvá skupina spoločnosti si počínala lepšie vo všetkých zmieňovaných KPI´s. Napríklad návratnosť základného kapitálu bola vyššia o 53%, rentabilita tržieb o 42% a návratnosť investovaného kapitálu dokonca o 66%.

Na túto štúdiu sa mimochodom vo svojej argumentácii odvoláva aj Christine Lagarde. Tá sa navyše domnieva, že ak by proporcia žien a mužov bola rovnaká, hrubý domáci produkt Spojených štátov by bol o 5% vyšší, než v súčasnosti. Rozhodne odvážne tvrdenie a určite ťažko dokázateľne. 

Na záver ešte šéfka IMF svojmu 24-člennému, čiste mužskému vedeniu zdôraznila, že rozhodne netvrdí, že muži sú menej kompetentní ako ženy. To ani žiadne zo spomínaných štúdií netvrdia. Ich dôležitým odkazom ale zostáva fakt, že diverzita pre banky znamená obohatenie a bohatstvo. V každom smere.  

Ženy netúžia po vrcholových pozíciách

V priebehu poslednej dekády sa počet žien na rôznych postoch výrazne zlepšil, rozdiely však naďalej zostávajú, najmä vo vrcholových pozíciách. Iba 5% žien figuruje vo vedúcich postaveniach veľkých amerických korporácií, celosvetovo iba 20 žien reprezentuje svoje krajiny na vrcholnej úrovni. To je spôsobené diskrimináciou danou historickými reáliami ako aj faktom, že vo výchove deti sa stále v podstatnej miere angažujú ženy.

O čom ale doposiaľ prieskumy hovoria menej je skutočnosť, že ženy majú principiálne menší záujem o významné vrcholové pozície. Vo svojom živote totiž preferuju iné veci, ako je pracovný úspech. Táto politicky ‘nekorektná’ myšlienka pochádza od Francesky Gino z univerzity v Harvarde. Jej výskum zahŕňal široké spektrum mužov a žien, od študentov až po skúsených manažérov. Otázky smerovali na ich životné ciele a ako vnímajú vplyvné pracovné pozície. Ukázalo sa, že ženy majú v priemere viac životných cieľov než muži. Tieto ich ciele ale podstatne menej spadali do kategórie moc a vplyv, ktoré boli asociované s pracovnou kariérou a postavením. 

Tím doktorky Gino nenašiel žiadny dôkaz o tom, že by ženy vnímali dosiahnuteľnosť povýšenia inak, než ju vnímajú muži. Rozdiel bol však značný v momente, keď otázky špecifikovali, o ako vysokú pozíciu ide. V takom prípade boli muži odhodlanejší a udávali ako ideálnu tu najvyššiu možnú pozíciu v hierarchii danej spoločnosti.  

Iné štúdie taktiež poukazujú i na fakt, že ženy majú spojenú ‘moc’ v práci s oveľa negatívnejšími konotáciami, než muži. Zároveň ženy omnoho viac vnímajú, ak sú ciele v pracovnej oblasti v konflikte s ich ostatnými životnými cieľmi.

Cieľom týchto výskumov  nie je úplne objasniť, prečo ženy a muži majú rozdielny pohľad na kariérny postup, ani posudzovať, či je v spoločenskom záujme tieto dôvody meniť. Výskumy ale potvrdzujú to, čo je evidentné, ale často ignorované. Teda, že aj pri zachovaní rovnosti kariérnych podmienok a možností, môže byť výsledok rozdielny. A na to by sme nemali zabúdať.

Datum vytvoření: 20/10/2015
Olga Lamačková - HR ředitelka Ernst & Young, s.r.o.
komentáře
Dluh zemí eurozóny překonal 97 % HDP Na průběžných číslech je jasně vidět, jak silně se na hospodaření jednotlivých s... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
Rok, na který hned tak nezapomeneme Poprvé už na jaře, kdy omezení služeb a (ne)dobrovolné odstávky v průmyslu způso... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
Může trhům vydržet euforie z vítězství Joea Bidena? Velkou obavou trhů před letošními volbami byl strach ze scénáře, ve kterém Donal... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
nepřehlédněte